Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI I STOSOWANIA PLIKÓW "COOKIES"

 1. Pliki „cookies”
  1. Usługodawca stosuje mechanizm plików "cookies" (tzw. „ciasteczka”), które podczas korzystania przez Użytkowników oraz Użytkowników zarejestrowanych z Serwisu, zapisywane są przez serwer Usługodawcy na dysku twardym urządzenia końcowego Użytkownika oraz Użytkownika zarejestrowanego.

  2. Stosowanie plików "cookies" ma na celu poprawne działanie strony internetowej Serwisu na urządzeniach końcowych Użytkowników oraz Użytkowników zarejestrowanych.

  3. Mechanizm ten nie niszczy urządzenia końcowego Użytkownika oraz Użytkownika zarejestrowanego oraz nie powoduje zmian konfiguracyjnych w urządzeniach końcowych Użytkowników oraz Użytkowników zarejestrowanych ani w oprogramowaniu zainstalowanym na tych urządzeniach.

  4. Każdy Użytkownik oraz Użytkownik zarejestrowany może zmienić ustawienia przeglądarki internetowej decydujące o użyciu plików „cookies” w tym wyłączyć je. Usługodawca wskazuje jednak, że wyłączenie „cookies” może spowodować utrudnienia lub nawet uniemożliwić korzystanie z Serwisu.

  5. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:

   1. 5.1. dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika lub Użytkownika zarejestrowanego oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają na rozpoznanie urządzenia Użytkownika lub Użytkownika zarejestrowanego i odpowiednie wyświetlenie strony internetowej, dostosowanej do jego indywidualnych potrzeb;

   2. 5.2. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy oraz Użytkownicy zarejestrowani korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;

   3. 5.3. utrzymania sesji Użytkownika oraz Użytkownika zarejestrowanego.

  6. W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:

   1. 6.1. „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu;

   2. 6.2. „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika lub Użytkownika zarejestrowanego ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika oraz Użytkownika zarejestrowanego, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik lub Użytkownik zarejestrowany, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;

   3. 6.3. „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom oraz Użytkownikom zarejestrowanym treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.

  7. Usługodawca informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne w Serwisie.


 2. Przetwarzanie danych osobowych
  1. Administratorem danych osobowych jest Ewa Poddębska prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Ewa Poddębska RINGO z siedzibą w Warszawie przy ul. Przy Bażantarni 11 lok. 16, (02-793 Warszawa), wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez Ministra Gospodarki, NIP: 9512409470, REGON: 364021900, adres poczty elektronicznej: admin@coszukamy.pl, numer telefonu: 660 595 695.

  2. Dane osobowe przetwarzane będą w celu wykonania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, w tym dokonywania płatności, obsługi reklamacji, odstąpienia od umowy, odpowiedzi na zapytania kierowane pocztą elektroniczną oraz kontaktu, w tym w celach związanych ze świadczeniem usług.

  3. Ponadto dane przetwarzane będą w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze tj. dla celów podatkowych i księgowych oraz prawnie uzasadnionych interesów Administratora tj. prowadzenia działań marketingowych w tym prowadzenia marketingu bezpośredniego własnych usług, kontaktu – w tym w celach związanych z dozwolonymi działaniami marketingowymi, w szczególności i za zgodą - przez e-mail oraz telefon, obsługi zapytań przekazywanych za pomocą poczty elektronicznej w sytuacji, gdy nie są one związane wprost z wykonaniem umowy, windykacją należności, przechowywaniem danych dla celów archiwizacyjnych, oraz zapewnieniem rozliczalności zgodnej z RODO.

  4. Twoje dane osobowe udostępniamy podmiotom wspierającym Administratora w realizacji świadczenia usług drogą elektroniczną, w tym w szczególności dostawcom odpowiedzialnym za obsługę systemów informatycznych, podmiotom takim jak banki i operatorzy płatności, podmioty świadczące usługi księgowe, prawne, audytowe, konsultingowe, agencje marketingowe (w zakresie usług marketingowych).

  5. Administrator nie zamierza przekazywać Twoich danych do żadnego państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.

  6. Dane osobowe będą przetwarzane przez czas obowiązywania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, a także po jej zakończeniu w celach: dochodzenia roszczeń w związku z wykonywaniem umowy, wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowych i rachunkowych, statystycznych i archiwizacyjnych, maksymalnie przez okres 5 lat od dnia zakończenia wykonania umowy. Przechowujemy również dane osobowe dla celów marketingowych przez okres obowiązywania umowy lub do momentu wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, w zależności od tego, które z tych zdarzeń wystąpi wcześniej. W celu rozliczalności tj. udowodnienia przestrzegania przepisów dotyczących przetwarzania danych osobowych będziemy przechowywać dane przez okres, w którym Administrator zobowiązany jest do zachowania danych lub dokumentów je zawierających dla udokumentowania spełnienia wymagań prawnych i umożliwienia kontroli ich spełnienia przez organy publiczne.

  7. Masz prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Swoje prawa możesz realizować:

   a) w przypadku żądania sprostowania danych gdy: zauważysz, że Twoje dane są nieprawidłowe lub niekompletne;

   b) w przypadku żądania usunięcia danych gdy: Twoje dane nie będą już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane przez Administratora, cofniesz swoją zgodę na przetwarzanie danych, a Administrator nie będzie miał innej podstawy prawnej do ich przetwarzania, zgłosisz sprzeciw wobec przetwarzania swoich danych osobowych, Twoje dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem, dane powinny być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub dane zostały zebrane w związku ze świadczeniem usług drogą elektroniczną oferowanych dziecku;

   c) w przypadku żądania ograniczenia przetwarzania danych gdy: zauważysz, że Twoje dane są nieprawidłowe – możesz żądać ograniczenia przetwarzania Twoich danych na okres pozwalający Administratorowi sprawdzić prawidłowość tych danych, Twoje dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem, ale nie będziesz chciał, aby zostały usunięte, Twoje dane nie będą już Administratorowi potrzebne, ale mogą być potrzebne Tobie do obrony lub dochodzenia roszczeń lub wniesiesz sprzeciw wobec przetwarzania danych – do czasu ustalenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie Administratora są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;

   d) w przypadku żądania przeniesienia danych gdy: przetwarzanie Twoich danych odbywa się na podstawie Twojej zgody lub umowy zawartej z Tobą oraz, gdy przetwarzanie to odbywa się w sposób automatyczny;

   e) w przypadku żądania sprzeciwu gdy: przetwarzanie Twoich danych osobowych odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu lub dla celów statystycznych, a sprzeciw jest uzasadniony przez szczególną sytuację, w której się znalazłeś, Twoje dane osobowe przetwarzane są na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym są profilowane dla tego celu.

  8. Masz również prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uznasz, że przetwarzanie danych osobowych, które Ciebie dotyczą narusza przepisy RODO.

  9. Podanie przez Ciebie danych osobowych jest dobrowolne, przy czym jest niezbędne do wykonania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną tj. utworzenia konta, dodania ogłoszenia, przesyłania informacji handlowych - jeśli ich nam nie podasz nie będziemy mogli świadczyć usług drogą elektroniczną.

  10. W oparciu o podane dane osobowe Administrator nie będzie podejmował zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.

  11. Administrator może przetwarzać również następujące dane charakteryzujące sposób korzystania przez Użytkownika lub Użytkownika zarejestrowanego z Usługi (dane eksploatacyjne):

   1. 11.1. oznaczenia identyfikujące Użytkownika lub Użytkownika zarejestrowanego nadawane na podstawie danych;

   2. 11.2. oznaczenia identyfikujące zakończenie sieci telekomunikacyjnej lub system teleinformatyczny, z którego korzystał Użytkownik lub Użytkownik zarejestrowany;

   3. 11.3. informacje o rozpoczęciu, zakończeniu oraz zakresie każdorazowego korzystania z Usług;

   4. 11.4. informacje o skorzystaniu przez Użytkownika lub Użytkownika zarejestrowanego z Usług.

  12. Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, że zbierane przez niego dane są przetwarzane zgodnie z zasadą zgodności z prawem, rzetelności i przejrzystości, zasadą ograniczenia celu przetwarzania danych, zasadą minimalizacji danych, zasadą prawidłowości danych, zasadą ograniczenia przechowania danych, zasadą integralności i poufności danych oraz rozliczalności.

  13. Administrator gwarantuje poufność wszelkich przekazanych danych osobowych i zapewnia podjęcie wszelkich środków bezpieczeństwa i ochrony danych osobowych wymaganych przez obowiązujące przepisy. Dane osobowe są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione. Dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na terytorium Unii Europejskiej.

  14. Usługodawca zastrzega prawo zmiany niniejszej Polityki prywatności i stosowania plików „cookies” poprzez opublikowanie nowej wersji dokumentu: ‘Polityka prywatności i stosowania plików „cookies” ‘ na stronie internetowej Serwisu.

Powrót

Uwaga: używanie tego serwisu oznacza akceptację jego Regulaminu.